PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER


Behandling af oplysninger:
I forbindelse med vores diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Lægerne Nørretorv 24, 4100 Ringsted, som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationsloven kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I denne privatlivspolitik beskrives hvordan Lægerne Nørretorv 24, 4100 Ringsted behandler, bruger og videregiver dine oplysninger.

TYPER AF OPLYSNINGER :

Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e.mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger") kan også registreres, hvis det findes relevant. Det kan dreje sig om oplysninger om f.eks. prøvesvar, røntgenbilleder, scanningssvar, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

VI BEHANDLER DINE OPLYSNINGER MED FØLGENDE FORMÅL:

 • undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • udarbejdelse af lægeerklæringer
 • udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • indberetning til kliniske databaser
 • indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • afregning med region og andre
 • overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder bl.a. EU's databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.
 • dokumentationspligt
 • overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandling.

Vi kan også håndtere/behandle dine oplysninger i forbindelse med:

 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

FRIVILLIGHED:
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du oplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af IKKE at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor. Det kan f.eks. betyde, at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge eller behandle dig optimalt eller forsvarligt.

KILDER:
I nogle tilfælde indhenter vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:
I det omfang det er nødvendigt for en konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, kan dine personoplysninger blive videregivet og delt med en række modtagere.

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstol, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til at se dine egne journaloplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse  med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER :
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine oplysninger er :

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c og d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c og h).
  Herunder er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtsgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtsgørelsen) særligt §§5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes én gang/måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Almen Praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes til IT-tjensten FMK efter reglerne i Sundhedslovens §157 og bekendtsgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i Sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtsgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke
 • Dine personoplysninger videregives alene til din pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43.
 • Hvad angår afdøde patienter, kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende iflg. reglerne i Sundhedslovens §45

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE :
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket, herunder videregivelse baseret på samtykke.

BRUG AF DATABEHANDLERE:
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • EG data-inform
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq, Eebpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgernes svar på spørgeskemaer)
 • TDC

OPBEVARINGSPERIODE:
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at opfylde de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til Journalføringsbekendtgørelsen §15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid f.eks. i forbindelse med en klagesag eller en erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

DINE RETTIGHEDER :
Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelser mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ('profilering').
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Journalføringsbekendtgørelsen, der i §14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

KONTAKT:
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af din personoplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Lægerne Nørretorv
Nørretorv 24, 1.
4100 Ringsted
Tlf. 5761 0169

 

Retur til Opslagstavlen