PRAKSISBESKRIVELSE

 

LÆGERNE NØRRETORV

Praktiserende læger Lars Worm, Jeanette Birkebæk, Peter Høg

Nørretorv 24, 1. sal, 4100 Ringsted

 

Praksisbeskrivelse:

3 læge kompagniskabspraksis. Fra år 2000 og nogle få år frem, gennemgik praksis komplet generationsskifte og modernisering. Vi flyttede i nye lokaler, opgraderede vores udstyr og ansatte mere personale.

Aktuelt har vi ca. 5300 patienter. Vi holder patienttallet nogenlunde stabilt, ved at åbne for tilgang, når antallet af patienter er faldet lidt.

Patientklientellet er varieret. Vi har såvel ældre som unge tilknyttet, og vores patienter repræsenterer et bredt udsnit fra alle sociale lag, inklusive en del indvandrere og flygtninge.

Praksis har haft EDB siden 2000 og benytter journalsystemet Clinea.

Vi arbejder med kvalitetsudvikling i form af diagnosekodning og datafangst og organisering af kronikerkontrollen, så personalet løfter en del af opgaverne.

I februar 2013 indførte vi FMK (Fælles Medicin Kort), en online-fortegnelse over hvilken medicin patienterne får.

FMK kan ses af lægevagt, sygehuse, apoteker, hjemmepleje mm.

 

Lægerne:

Som hovedregel er alle 3 læger på arbejde 5 dage om ugen.
Lægernes telefontid er klokken 8 og 9.
Lægernes konsultationstid er fra klokken 9-12 og 12.45 til 15.30. Om tirsdagen fra klokken 9 til 12 og åben konsultation (dvs. uden tidsbestilling) fra 15-17.
Vi kører sygebesøg i særlige tilfælde.

Telefonisk henvendelse til klinikken er i øvrigt 9-12 og 13-15 hver dag. For akutte henvendelser kan ringes frem til kl. 16 på Akuttelefonen 2513 3299.
Tirsdag er den almindelige telefon åben til klokken 17.
Vi har et ”bagom-nummer” så vore samarbejdspartnere altid har nem adgang til os."

Lægerne har delt ledelsesansvaret, så vi hver har vore ansvarsområder. Lars Worm er  hovedansvarlig for økonomi og regnskaber, Peter Høg  for computere, hjemmesiden, reparationer og kontakt til udlejer, Jeanette Birkebæk hovedansvarlig for personalet.

Lægerne deltager i lægevagter.

Lægerne deltager i efteruddannelsesarrangementer i den lokale 12 mandsforening samt Lægedage og andre relevante kursusaktiviteter. Vi deltager i møder og kurser for tutorlæger og samarbejdsmøder med distriktspsykiatrien, hjemmeplejen samt socialforvaltningen.

Lars Worm er formand for vores lokale lægelaug og deltager i samarbejdsmøder med vores kommunale samarbejdspartnere.

Jeanette Birkebæk er medlem af en videosupervisionsgruppe.

 

Personale:

Personalet udgøres af rengøringsassistent, 2 praksissekretærer samt 2 sygeplejersker.

De 2 sekretærer arbejder henholdsvis 25 og 31  timer om ugen.

Sekretærernes arbejdsopgaver består af betjening af patienter i telefon samt ved skranke. Effektuering af e-mail-bestillinger af tider og medicin. Bogføring/regnskab. Indkøb, kaffe og frokost. Instrumentvask samt enkelte kliniske opgaver ( graviditetstest, urinstix og dyrkning , kapillærblodprøver mm). Det er også en sekretærfunktion at være ansvarlig for en del af bogholderiet.

Sygeplejerskerne  arbejder hver 22  timer om ugen og har deres eget konsultationsrum og eget skema. De varetager selvstændigt, under supervision af lægerne, blodprøver, døgnblodtryksmålinger, ekg, vortebehandling, sårbehandling, øreskyl, blodtrykskontroller, vægtkontroller, diabeteskontroller, rygestop , vaccinationer, rejserådgivning, KOL - og asthmakontroller. Hvor det er relevant til fx vaccination eller INR måling tager sygeplejersken på hjemmebesøg. Sygeplejerske Hanne Nobel forestår lagerstyring samt bestiller varer og vacciner.

 

Vi afholder lægemøde hver måned og personalemøder hver anden måned. Hver anden uge er der korte "mini-personalemøder" i forlængelse af frokostpausen til kortere informationer, vidensudveksling og undervisning.

Der afholdes årlige medarbejderudviklingssamtaler. 

 

Udstyr/lokaler:

I klinikken forefindes laboratorium med ekg-apparat, spirometer, tympanometer, akutkuffert samt udstyr til måling af crp, hæmoglobin, blodsukker, INR, HbA1c, urindyrkning  og døgnblodtryk.

I sommeren 2005 flyttede vi til nye lokaler, og har nu en ca. 300 kvm stor tidssvarende indrettet klinik. Lokalerne er beliggende på 1. sal. Der forefindes elevator.

Til uddannelseslægen kan vi stille et lokale på ca. 13 kvm til rådighed. Der forefindes leje med mulighed for gynækologisk undersøgelse. Der er vask, skrivebord, telefon og computer med internetadgang. Personvægt, otoskop, reflekshammer og stetoskop forefindes.

I sommeren 2005 oprettede klinikken en hjemmeside www.57610169.dk med mulighed for e-mailkonsultationer samt elektronisk tidsbestilling og receptfornyelse. En mulighed et stigende antal af vores patienter benytter. Vi benytter samtidig hjemmesiden til at formidle information og sundhedsoplysning til vores patienter.

Fra 2013 foregår en stigende del af kommunikationen med vores kommunale samarbejdspartnere også elektronisk. Dels via elektroniske korrespondancebreve, dels via E-boks.

I klinikken forefindes et mindre bibliotek af relevant litteratur. Vi benytter i høj grad internettet til videnssøgning.

 

Årsag til ønske om uddannelseslæger: 

Vi har nu i en årrække deltaget i uddannelsen af yngre læger og både turnuslæger, KBU læger, introlæger og fase 3 læger har været igennem vores hus.

Både lægerne og vores personale er glade for at modtage uddannelseslæger i klinikken. Vi føler en forpligtelse til at deltage i uddannelsen af yngre læger og motiveres af den dynamik nye inputs skaber. Vi har lyst til at lære fra os og mod på den udfordring det er at få stillet spørgsmålstegn til daglige rutiner. Vi oplever at uddannelseslægerne hjælper os med at holde vores viden opdateret.

 

Organisering af introduktion og supervision :

For hver uddannelseslæge vil en af de praktiserende læger udpeges som hovedansvarlig tutorlæge, men alle læger og personale deltager i uddannelsesforløbet.

Det er tutorlægen der sammen med uddannelseslægen har ansvar for at introduktions- og evalueringssamtaler afholdes, der afsættes tid til daglig supervision og relevante kurser og studiedage uden for klinikken arrangeres.

Introduktion til praksis gennemføres i løbet af de første 2 uger. Uddannelseslægen vises rundt og instrueres i EDB-system, telefon, laboratorieudstyr, akutkuffert mm. Introduktionssamtale med tutorlægen afholdes. Herved afklares uddannelsesmålene samt praksis' forventninger til uddannelseslægen og uddannelseslægens forventninger til praksis. Særlige ønsker og behov søges afklaret og nedfældet.

Under introduktionen er der planlagt tid hvor uddannelseslægen ”sidder med” dels hos alle 3 læger, dels i sekretariatet og hos sygeplejerskerne. I anden introduktionsuge vil uddannelseslægen kunne begynde at have selvstændige konsultationer.

Patienterne informeres om at klinikken modtager uddannelseslæge. Dels på hjemmesiden, dels ved ophæng i klinikken.

Supervision sikres ved at der dagligt er afsat 15 minutter sammen med en af lægerne på skift. På disse tidspunkter kan der, afhængigt af behovet, ydes supervision på enkelte patienter, dagens program gennemgås, undervises i konkrete emner m.m

Da der dagligt er 3 praktiserende læger på arbejde, er der rig mulighed for ad hoc supervision. Både ved at uddannelseslægen beder om hjælp og ved at de praktiserende læger hidkalder uddannelseslægen til spændende patienter og sygdomme. Derudover kan uddannelseslægen lære meget af den daglige kontakt med det øvrige personale i klinikken.

Videokamera forefindes, og der kan tilbydes supervision af videooptagede konsultationer.

De administrative og ledelsesmæssige opgaver er en vigtig del af praksislivet. I uddannelsesforløbet afsættes tid til instruktion i lagerstyring/ varebestilling, bogføring/ regnskab og opgaver i forbindelse med personaleadministration. Metoder til kvalitetsudvikling diskuteres. Uddannelseslægen forventes at deltage i personalemøder samt intern undervisning, både som modtager og giver af relevant undervisning.

Den praktiserende læges rolle som samarbejder introduceres ved at uddannelseslægen udarbejder superviserede henvisninger til fysioterapeuter, psykologer, speciallæger og hospitaler. De forskellige kommunale attester gennemgås og udføres selvstændigt af uddannelseslægen. Uddannelseslægen deltager i relevante møder med samarbejdspartnere.

I uddannelsesforløbet forventes uddannelseslægen at arbejde med videns søgning i relevant litteratur, tidsskifter og på internettet.

Planlægning af efteruddannelse diskuteres.

Der er mulighed for at deltage i lægevagten og studiedage hos speciallæger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker m.m. kan planlægges efter behov. Evalueringssamtaler  afholdes løbende for at afstemme forventningerne, udfylde Logbog  og planlægge det videre forløb, så uddannelsesmålene kan opfyldes.

Slutevaluering afholdes ved slutningen af uddannelsesforløbet.

Ved evalueringssamtaler, samt løbende undervejs i forløbet, gives feedback både fra tutorlæger til uddannelseslægen samt fra uddannelseslægen til praksis.